Wydawnictwa

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE


1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony pod adresem http://www.net-books.pl/t/conditionsofUse, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 

2. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.net-books.pl, prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BOOKS" Wojciech Blachnicki w Częstochowie, 42-224 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 19 lok.97. Numer identyfikacji podatkowej NIP 573-010-27-21, REGON 150035752, podstawa działalności -  WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Kontakt z Księgarnią - za pośrednictwem poczty elektronicznej: books.blach@gmail.com; telefonicznie:609 220 758; pisemnie na adres: PW BOOKS Księgarnia Lingwistyczna, DH PASAŻ, Al. NMP 12C (42-200) Częstochowa.


ZASADY DZIAŁANIA


1. Asortyment Sklepu obejmuje towary oferowane w księgarni internetowej PW BOOKS.

2. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.net-books.pl

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez PW BOOKS na stronach sklepu.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz regulamin i wzór protokołu zwrotu towaru.

5.  PW BOOKS zapewni, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty między innymi poprzez odpowiednie nazwanie przycisków – „kupuję i płacę”.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://net-books.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

7. Każdemu Klientowi dokonującemu zakupu za pośrednictwem Sklepu przysługuje rabat od cen katalogowych w wysokości wynikającej z aktualnej promocji. Poszczególne rabaty nie podlegają sumowaniu.

8.  Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru.
Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się ceny zakupionych przez Klienta towarów i cena przesyłki. Cena przesyłki zostaje zawsze doliczona do ceny jednego z towarów obejmujących dostawę.

9. Sklep realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt wysyłki Pocztą Polską lub Kurierem wg aktualnego cennika. 

10. Formy płatności i dostawy dostępne w Sklepie:

Księgarnia PW BOOKS oferuje następujące formy płatności:
  a) Płatność przelewem bankowym przed wysyłką na adres podany przez Klienta.
  b) Płatność gotówką przy dostawie przez Pocztę Polską na adres podany przez Klienta. 
  c) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie PW BOOKS .
  d) Płatność elektroniczna w systemie Tpay przed wysyłką na adres podany przez Klienta.

11. Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia, w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.  

  a) Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu zamówienia od Klienta.

 b) Płatność przelewem bankowym – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia z księgowości  PW BOOKS o wpłynięciu całej wymaganej kwoty na konto Księgarni.

 c) Płatność elektroniczna w systemie Tpay – realizacja rozpocznie się po otrzymaniu informacji z systemu Tpay o dokonanej wpłacie przez Klienta.  

12. Zamówienie jest realizowane zwykle w ciągu 3 dni,  jednak w wyjątkowych przypadkach może ono zostać wydłużone do 7 dni roboczych. Związane jest to z dostępnością produktu na rynku. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

13. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, Sklep wysyła do Klienta e-mail z informacją o tym, jakie pozycje udało się skompletować, a jakich brakuje. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

14. Dokumentem, jaki Klient otrzymuje na potwierdzenie zakupu w księgarni internetowej PW BOOKS, jest paragon. Na życzenie Klienta księgarnia wystawia fakturę VAT.

15. Księgarnia internetowa PW BOOKS zastrzega sobie prawo do zmiany cen książek znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych publikacji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach. 

16. Opłaty:
  a)  Koszty dostawy na terenie Polski są ujęte na stronie http://net-books.pl w zakładce PŁATNOŚCI I DOSTAWY.
  b) Koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta, chyba że umowa między PW BOOKS, a podmiotem zamawiającym, będzie stanowiła inaczej.


PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT TOWARU

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) każdy towar zakupiony w sklepie internetowym można zwrócić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki. W tym czasie towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że nie nosi śladów używania lub kopiowania i nie posiada wad. Towar niekompletny nie może być zwrócony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub uszkodzeniu plomby zabezpieczającej. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu oraz wypełnić PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU (wzór protokołu znajduje się pod Regulaminem).

2. Księgarnia internetowa PW BOOKS nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od umowy, gdy dotyczy to bezpośrednich kosztów wynikających ze zwrotu rzeczy lub gdy Klient wybrał sposób przesyłki inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez PW BOOKS . W takim przypadku księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Klient zobowiązany jest do odesłania do księgarni  PW BOOKS wskazanego w oświadczeniu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego towaru w ww. terminie powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, tj. w stanie z chwili zawarcia umowy. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny lub uszkodzony PW BOOKS ma prawo wystąpić wobec klienta z roszczeniem o odszkodowanie.

5. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za towar i jego dostawę należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

6. Zwrotu należy dokonać na adres:  PW BOOKS Księgarnia Lingwistyczna, DH PASAŻ, Al. NMP 12C (42-200) Częstochowa wraz z wypełnionym i podpisanym Protokołem Zwrotu Towaru.

7. Przesyłki dostarczone do PW BOOKS za pobraniem nie będą przyjmowane.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni PW BOOKS wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://net-books.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 roku.

 

Protokół zwrotu/reklamacji towaru

 

Imię i nazwisko:
...........................................................................................................

Adres:
...........................................................................................................

Kod: ................................................................................

Miejscowość:
............................................................................................................................

Nr telefonu: .....................................

Oświadczam, że zwracam w drodze reklamacji /odstępuję od umowy kupna zawartej z*:

PW BOOKS Księgarnia Lingwistyczna,
DH PASAŻ,
Al. NMP 12C
42-200 Częstochowa

Zawarcie umowy zostało potwierdzone paragonem nr ......................z dnia .........................20.....r.

Nazwa zwracanego towaru ………….............................................................................................................

Przyczyny odstąpienia od umowy:

............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

Forma płatności: .........................

Należność za zwracany towar proszę przelać na konto:

Bank i numer konta:........................................................................................................

..........................................................                                        .....................................................

             miejscowość, data                                                                                               czytelny podpis nabywcy

 

Powyższe oświadczenie prosimy przesłać na adres

PW BOOKS Księgarnia Lingwistyczna,
DH PASAŻ,
Al. NMP 12C
42-200 Częstochowa:

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 
…..............................................................

                podpis sprzedawcy